Výchovný poradce

Výchovný poradce:     Mgr. Hana Taušová

                                   email:  HanaTausova@seznam.cz

                                   konzultační hodiny:  středa  13.00h – 14.00h

Práce výchovného poradce na 1. stupni ZŠ

Výchovný poradce plní úkoly pedagogicko-psychologického poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání přímo na škole. Zaměřuje se na práci s dětmi se specifickými poruchami učení a snaží se o prevenci sociálně-patologických jevů na škole, zajišťuje:

poradenskou činnost -  vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, vyšetření žáků v PPP nebo SPC, pomoc učitelům při zpracování podkladů pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření, diagnostiku speciálně vzdělávacích potřeb žáků, přípravu podmínek pro integraci, sledování žáků s výukovými problémy, poskytování poradenské činnosti rodičům dětí, které mají výchovné a vzdělávací problémy, návrhy na péči o tyto děti.

metodickou a informační činnost – zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v integraci, tvorbě IVP, hodnocení žáků, nápravné péči, poskytování informací o činnosti školy, poradenských pracovníků školy a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření a možnostech využívání jejich služeb, shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení, úzce spolupracuje se školním metodikem prevence.

 

Pedagogická intervence, předměty speciálně pedagogické péče

Na naší škole poskytujeme žákům se SPU odbornou péči v hodinách pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče. Činnost je zaměřena na procvičování probíraného učiva a nápravu problémů dyslektického, dysgrafického či dysortografického charakteru, grafomotorických obtíží, rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, pravolevé a prostorové orientace, slovní zásoby, paměti a dalších deficitů dílčích funkcí. Náprava probíhá formou písemných, praktických a psychorelaxačních cvičení, také formou výukových a reedukačních PC programů. Při práci je nutné vycházet ze závěrů vyšetření specializovaných poradenských zařízení, spolupracovat s vyučujícími i rodiči.

 

Projevy specifických poruch učení

Dyslexie - specifická porucha čtení, projevující se v některých případech již v úplných začátcích čtení při rozpoznání a zapamatování si jednotlivých písmen, rozlišování písmen tvarově podobných (b-d, s-z, t-j). Problémem může být i zvukově podobných hlásek (a-e-o, b-p). Obtíže nastanou při spojování hlásek v slabiku a posléze souvislé čtení slov, promítají se do rychlosti čtení, správnosti čtení a porozumění čtenému textu.

Dysgrafie – specifická porucha psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu. Dítě si nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžkopádné, neobratné. Píše pomalu, namáhavě, časté je chybné držení psacího náčiní. Přílišné soustředění na grafickou stránku písemného projevu často způsobuje neschopnost soustředit se na pravopisné jevy.

Dysortografie – specifická porucha pravopisu znemožňující dítěti správné zapsání všech písmen ve správném pořadí včetně délek, měkkosti. Nepostihuje celou oblast gramatiky jazyka, ale týká se tzv. specifických dysortografických jevů (záměny zvukově podobných hlásek (b-d, z-s, h-ch), záměny tvarově podobných písmen, vynechávky, zkomoleniny, chybné nebo vynechané vyznačení délek samohlásek, chyby v měkčení, neschopnost rozlišovat hranice slov ve větě.

Dyskalkulie – specifická porucha matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy a geometrii.

Dyspinxie – specifická porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby.

Dysmúzie – porucha osvojování hudebních dovedností. Projevuje se neschopností vnímání a reprodukce hudby, obtížemi v rozlišování tónů, dítě si nepamatuje melodii, není schopno reprodukovat rytmus. Potíže se čtením a zápisem not souvisí s dyslekt. a dysgraf. problémy.

Dyspraxie – specifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složité úkony. Může se projevovat jak při denních běžných činnostech, tak ve vyučování. Tyto děti bývají pomalé, nešikovné, neupravené, jejich výrobky jsou nevzhledné, to často u dítěte vytváří nechuť k motorickým činnostem např. ve Vv, Pč, Tv.

Na základě SPU vznikají u některých dětí pocity méněcennosti. Proto je nutné, aby okolí dítěte bylo informováno o jeho obtížích, o správném postoji k jeho problémům a způsobech reedukace. Tyto děti potřebují nabídku pomoci a spolupráce doma i ve škole. Právě citová jistota a podpora učitelů a rodičů může pomoci dítěti překonat školní i osobní problémy !!!
 

Pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická diagnostika SPU

Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika se uskutečňuje v PPP a vychází z pedagogické diagnostiky, ve které se učitel zaměřuje na pozorování výukových obtíží, řeči, práceschopnosti, chování, vztahu k vrstevníkům, ke školní práci a zájmům dítěte.

Naše škola úzce spolupracuje s PPP Brno, Hybešova 15, (www.pppbrno.cz, 543 426 080), s Mgr. Baumgartnerovou, Mgr. Kosmákovou, Mgr. Bínovou, Mgr. Girglovou. Je to zařízení, které poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem od 3 do 19 let. Diagnostikuje SPU, SPCH a mimořádné nadání, nabízí reedukaci, doporučuje dítě k integraci, posuzuje způsobilost dítěte k zahájení školní docházky, pomáhá při prevenci sociálně patologických jevů.

Od 1. září 2016 vstoupily v platnost nové právní normy o poskytování poradenských služeb a vzdělávání žáků se speciálními potřebami. V důsledku těchto změn dochází k určitým posunům v poskytování poradenských služeb.

Na základě novelizované vyhlášky č. 27/2016 Sb. škola poskytuje dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami péči v rámci podpůrných opatření.

  • U dětí, jejichž obtíže jsou mírnějšího rázu, např. mají pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní či počítání, nebo se u nich projevují lehčí výkyvy v soustředění, vypracuje třídní učitel Plán pedagogické podpory (PLPP), se kterým seznamuje žáka, jeho zákonného zástupce a všechny pedagogy, kteří se na jeho realizaci podílejí. Plán je průběžně vyhodnocován. Do třech měsíců škola vyhodnotí, zda v plánu zahrnutá podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, škola doporučí zákonnému zástupci využití služeb PPP. Jako podklad k vyšetření v poradně poskytuje vyhodnocený PLPP, Školní dotazník, ve kterém jsou stručně popsány výchovné a vzdělávací problémy žáka a také Souhlas s poskytnutím informací o dítěti.  Tento souhlas zůstává ve škole a slouží k tomu, aby výchovný poradce mohl odeslat vyplněný dotazník do poradny a aby po vyšetření mohl poskytnout vyučujícím závěry ze zprávy z vyšetření. PPP sama kontaktuje zákonného zástupce žáka a dohodne s ním termín vyšetření. Tento termín je závazný a v případě, že nevyhovuje, je potřeba se předem omluvit. Na dohodnutý termín vyšetření nezapomeňte vzít sešity žáka (školní, domácí, diktátové,…), popř. zprávy od odborných lékařů!!! Při první návštěvě poradny se psycholog vyptá na některé údaje o dosavadním vývoji dítěte (od jeho narození až po současnost, např. kolik dítě vážilo a měřilo při narození, kdy začalo mluvit, lézt, chodit, jaká onemocnění prodělalo). Návštěva poradny trvá asi 2,5 hodiny, část této doby stráví dítě v čekárně, je tedy vhodné vzít dítěti svačinku, pití, knížku, časopis, oblíbenou hračku nebo hru.
     
  • U dětí, jejichž obtíže jsou závažnějšího stupně, např. výrazné potíže v osvojování učiva, závažné zdravotní obtíže, výrazné pozornostní výkyvy, škola rovněž poskytuje potřebná opatření, ale zároveň bezodkladně doporučuje návštěvu poradenského zařízení.
     
  • U dětí, které již v poradně vyšetřené byly, a v Doporučení ke vzdělávání je uvedeno, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb. typu zdravotního znevýhodnění či zdravotního postižení, bude, v souvislosti s ukončením doby platnosti Doporučení, provedeno kontrolní vyšetření. To by mělo proběhnout v rámci tzv. přechodného období, které činí dva roky. Pro žáky zdravotně postižené je většinou vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), který je jednou ročně poradnou vyhodnocován. U žáků zdravotně znevýhodněných záleží na míře přetrvávání obtíží, zda je kontrolní vyšetření v poradně školou vyhodnoceno jako potřebné, či zda je dostatečné podporu poskytnout v rámci PLPP, který vypracuje škola.
     
  • Děti, které již v poradně vyšetřeny byly, a v Doporučení ke vzdělávání je uvedeno zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáka dle §2 odst. b) zákona č. 561/2004 Sb., jsou vzdělávány s ohledem na své individuální vzdělávací potřeby popsané v Doporučení ke vzdělávání, ať už v rámci individualizovaného přístupu nebo formou vypracovaného PLPP.

 

 

Zajímavé odkazy pro žáky se specifickými poruchami učení

www.helpnet.cz

www.dys.cz

www.kaminet.cz/napravy/napravy.php

www.modernirodina.cz/za-poruchy-uceni-dite-nemuze.html

www.x-soft.cz/

www.poruchy-uceni.cz/

www.jakdoskoly.cz/vyvojove-poruchy-uceni/

bezbarierova.knihovna.cz

info.edu.cz/cs/node/1307

 

Zápis do 1. ročníku

Přechod z MŠ do ZŠ je velká změna pro dítě, ale i rodiče. Aby začátek školní docházky proběhl co nejlépe, mělo by mít dítě osvojené následující znalosti, schopnosti a dovednosti:

▪   Znát svoje jméno a příjmení, vědět, jak se jmenují rodiče.
▪   Dodržovat základní hygienu, umět se obléknout, obouvat a uvázat si kličku na tkaničce.
▪   Jíst příborem.
▪   Používat základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o něco.
▪   Vyslovovat všechny hlásky.
▪   Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem.
▪   Vybarvit a vystřihnout obrázek nůžkami.
▪   Mít číselnou představu do deseti.
▪   Pojmenovat základní barvy a základní geometrické tvary.
▪   Znát pojmy nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo.
▪   U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen práci dokončit.
▪   Dokázat pozorně poslouchat pohádku, jednoduše reprodukovat text, odpovědět na otázky
▪   Umět vyprávět pohádku, zazpívat písničku, recitovat báseň.
▪   Uklidit hračky, pastelky a knížky na místo, kam patří.