Školní jídelna

Informace školní jídelny při MŠ Moravany pro školní rok 2018/19
 

Aktuální jídelníček si můžete stáhnout zde

 

Seznam alergenů, které legislativně podléhají označování (odvolání na legislativu zde)

 

Rozdělení strávníků do skupin podle věku

ZŠ 1 → 7-10 let → 22 Kč

ZŠ 2 → 11-14 let → 25 Kč

Stravné se hradí  převodem z účtu a to předem na následující měsíc, se splatností 28. dne každého měsíce. Pokud nebude stravné včas uhrazeno, nemá strávník následující měsíc na obědy nárok do doby, než bude stravné uhrazeno. Při platbách uvádějte variabilní symbol. Strávníkům, kteří se v naší jídelně stravovali v minulém školním roce, zůstává variabilní symbol stejný (platí i při přechodu z MŠ do ZŠ). Novým strávníkům bude variabilní symbol přidělen po vyplnění a odevzdání přihlášky ke stravování. Stravné na září musí být uhrazeno nejpozději do 28. 8. 2018. Vyučtování stravného proběhne na konci školního roku, nebo na požádání kdykoliv.

Výše záloh

ZŠ 1 → 500 Kč

ZŠ 2 → 600 Kč

Stravu je možné dítěti odhlásit telefonicky, osobně, e-mailem nejpozději den předem do 13.00 hodin.  Totéž platí i pro přihlášení. Neodhlášené obědy budou započítány. První den nepřítomnosti je možné vyzvednout si objednaný oběd do jídlonosiče ve školní jídelně v době od 11.30 do 12.30 hodin. Další dny nemoci nemá dítě na oběd nárok.

Bankovní spojení

2146050309/0800 (Česká spořitelna) 
MŠ Moravany

Odhlašování obědů

Tel: 734 703 851
E-mail: moravanek.jidelna@seznam.cz